تبدیل وضعیت استخدامی

روند نمای مراحل تبدیل وضعیت اعضاء هیأت علمی
ردیف       از به شرایط لازم مدارک و فرم‌های مورد نیاز
1 پیمانی رسمی‌آزمایشی بر اساس ماده ۱۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی:
۱- دارا بودن حداقل ۲ و حداکثر ۵ سال سابقه خدمت پیمانی*
۲- کسب حداقل امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی مصوب جلسه شماره ۱۹۶ هیات عالی جذب
( جدول درصد امتیازات مورد نیاز )
۳- تأیید صلاحیت عمومی و موافقت هیأت اجرایی جذب
2 رسمی‌آزمایشی رسمی‌قطعی بر اساس ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی:
۱- دارا بودن حداقل ۲ و حداکثر ۵ سال سابقه خدمت رسمی آزمایشی*
۲- کسب حداقل امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی مصوب جلسه شماره ۱۹۶ هیات عالی جذب
( جدول درصد امتیازات مورد نیاز )
۳- تأیید صلاحیت عمومی و موافقت هیأت اجرایی جذب
*به منظور اطلاع از جزییات آیین‌نامه مربوطه به بخش “خلاصه قوانین تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی” مراجعه فرمایید.