ارتباط با ما

بلوار شهید فهمیده، خیابان مردم
38411000 - 081
info@hut.ac.ir
38380520 - 081
579 -65155
6516913733

ارتباط با دانشگاه صنعتی همدان