معرفی هیأت اجرایی جذب دانشگاه:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۶ با تغییر شیوه جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور، با تصویب آیین‌نامه‌ای ساختار جدیدی را برای جذب اعضای هیأت علمی تعریف و تعیین کرد. هدف شورا از این اقدام ضمن بهره‌گیری از توان تحصیل کردگان فرهیخته، کارآمد، مومن و انقلابی و جذب نیروهای جوان و متعهد داخل و خارج از کشور، ایجاد وحدت رویه در شیوه جذب اعضای هیأت علمی و کاهش دیوان سالاری است.در ساختار جدید، سه سطح برای جذب هیأت علمی زیر مجموعه یکدیگر ایجاد شده‌است. در رأس این ساختار، شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی به نام هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور تشکیل داده‌است که مستقیما زیر نظر این شورا فعالیت کرده و در دبیرخانه آن مستقر می‌باشد. زیر مجموعه این هیأت دو هیأت دیگر در دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنوان هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وجود دارد که وظیفه نظارت و هماهنگی در جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را برعهده دارند. هیأت‌های اجرایی جذب اعضای هیأت علمی هم که زیر مجموعه هیأت مرکزی می‌باشند در هر مجموعه دانشگاهی و مؤسسه تحقیقاتی عهده‌دار بررسی صلاحیت‌های علمی و عمومی متقاضیان جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی می‌باشند.

دکترهادی دلاوری 

دبیر هیأت اجرایی جذب

تحصیلات :

  • دکتری مهندسی برق

سوابق اجرائی :

  • دبیر هیات اجرای جذب
۰۸۱۳۸۴۱۱۵39
 jazb@hut.ac.ir
۰۸۱۳۸۴۱۱۵39
سید محمد امیر حسینی پناه
کارشناس دبیرخانه
شماره تماس :۰۸۱۳۸۴۱۱۵۳۹
ایمیل :jazb@hut.ac.ir

ترکیب اعضای هیات اجرایی جذب دانشگاه

۱- رئیس دانشگاه(رئیس هیأت اجرایی جذب)؛
۲- مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه؛
۳- پنج تا هفت عضو هیأت علمی دانشگاه با پیشنهاد رئیس دانشگاه و انتخاب هیأت عالی جذب.
دبیر هیأت از میان اعضای هیأت اجرایی انتخاب و با حکم رئیس دانشگاه منصوب می‌شود.

وظایف و اختیارات هیأت اجرایی جذب دانشگاه

– شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه‌های آموزشی و پژوهشی؛
– انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه؛
– تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی‌آزمایشی، رسمی‌قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه؛
– اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی؛
– نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی؛
– ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم.

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه

کلیه امور اجرایی هیأت اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، دریافت تقاضای همکاری، تشکیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و… توسط دبیرخانه هیأت اجرایی جذب انجام خواهد شد. رئیس دبیرخانه توسط رئیس هیأت اجرایی جذب تعیین گردیده و زیرنظر دبیر هیأت اجرایی جذب فعالیت می‌نماید.


کارگروه‌های هیأت اجرایی جذب دانشگاه

الف- کارگروه بررسی توانایی علمی
به منظور بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب (استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی‌آزمایشی، از رسمی‌آزمایشی به رسمی‌قطعی و طرح سربازی و…) و همچنین متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی توانایی علمی در تخصص‌های مختلف زیرنظر هیأت اجرایی جذب حسب مورد تشکیل خواهند شد.

ترکیب اعضای هر کارگروه به شرح زیر خواهد بود:

۱- رئیس دانشکده مربوطه و یا معاون پژوهشی(برای اعضای هیأت علمی پژوهشی)؛
۲- مدیر گروه آموزشی، پژوهشی مربوطه؛
۳- حداقل دو نفر از اعضای هیأت علمی مرتبط با زمینه تخصصی متقاضی با انتخاب هیأت اجرایی جذب که حسب پرونده برای حضور در جلسه کارگروه دعوت می‌شوند.
۴- یک نفر از اعضای هیأت اجرایی جذب و یا نماینده آن هیأت که بایستی از اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه باشد. اعضای هر کارگروه با نظر و تأیید هیأت اجرایی جذب و حکم رئیس هیأت به مدت ۲ سال منصوب می‌شوند. اعضای کارگروه پس از بررسی‌های لازم، نتیجه بررسی توانایی علمی متقاضیان را در فرم‌های مربوطه تکمیل نموده و توسط نماینده هیأت اجرایی جذب جهت اتخاذ تصمیم به صورت محرمانه به هیأت اجرایی جذب ارائه خواهد نمود.

ب- کارگروه بررسی صلاحیت عمومی
به منظور بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب (حق‌التدریس، استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی‌آزمایشی، از رسمی‌آزمایشی به رسمی‌قطعی، طرح سربازی و…) و متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی صلاحیت عمومی با ترکیب ذیل زیرنظر هیأت اجرایی جذب تشکیل خواهد شد:

۱- نماینده رئیس دانشگاه؛
۲- نماینده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه؛
۳- سه نفر عضو هیأت علمی رسمی با پیشنهاد هیأت اجرایی جذب و با تأیید هیأت عالی گزینش با حکم دبیر هیأت مرکزی جذب برای مدت ۳ سال منصوب می‌شوند.

 

مراحل جذب اعضای هیأت علمی

۱- دریافت و جمع‌آوری درخواست متقاضیان؛
۲- بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیأت اجرایی جذب؛
۳- تشکیل و تکمیل پرونده برای متقاضیان دارای شرایط اولیه و ارسال به کمیته‌های بررسی توانایی‌‌های علمی و صلاحیت عمومی؛
۴- تشکیل جلسات کارگرو‌ه‌های بررسی توانایی علمی و بررسی صلاحیت عمومی برای بررسی پرونده‌ها و ارسال نتایج به دبیرخانه جذب؛
۵- ارسال نتایج بررسی کارگرو‌ه‌های توانایی علمی و صلاحیت عمومی توسط دبیرخانه به هیأت اجرایی جذب؛
۶- اتخاذ تصمیم در هیأت اجرایی جذب؛
۷- ارسال خلاصه پرونده متقاضیانی که در هیأت اجرایی جذب دانشگاه مورد تأیید قرار گرفته‌اند به دبیرخانه هیأت مرکزی جذب وزارت علوم؛
۸- اتخاذ تصمیم نهایی توسط هیأت مرکزی جذب وزارت علوم؛
۹- اعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه به متقاضی.